Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heb je een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

 

Voor de gemeenschappelijke delen van panden, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

 

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

 

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet je pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschik je al sneller over een asbestattest? Dan moet je van zodra je beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan je (nieuwe) huurder.

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op te stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een pand van voor 2001 beschikken over een asbestattest.

 

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet je pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschik je al sneller over een asbestattest? Dan moet je van zodra je beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan je (nieuwe) huurder.

Hoeveel kost een asbestattest?

De kost van een asbestattest hangt enerzijds af van de asbestinventarisatie en anderzijds van de retributie die wordt aangerekend aan Asbesim. De prijs van de asbestinventarisatie wordt bepaald door Asbesim zelf. De eigenaar kan voorafgaand aan de asbestinventarisatie online een vrijblijvende prijsofferte opvragen via de website. De prijs van de tussenkomst van Asbesim wordt onder meer bepaald door de tijd die nodig is voor het voorbereidend werk en het bezoek ter plaatse. Asbesim moet alle panden op het terrein onderzoeken. Daarom zal een asbestattest in regel meer kosten voor oude en voor grote panden. Ook de transportkosten en het aantal te nemen en te analyseren stalen tellen mee.

 

Voor een standaard asbestattest is geen destructief onderzoek nodig. Zijn er renovatiewerken gepland, dan kan je als eigenaar vrijwillig een aanvullend destructief onderzoek vragen. Asbesim zal dan materialen moeten demonteren of beschadigen om ingesloten asbest op te sporen.

 

Voor de aflevering van het asbestattest, vraagt OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal je via onze factuur moeten betalen.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

De toestand van een pand en vooral van asbestmaterialen evolueert, daarom is een asbestattest niet onbeperkt geldig. De geldigheidsduur van een asbestattest bedraagt standaard tien jaar. In sommige gevallen geldt een kortere geldigheidstermijn. Dat is het geval wanneer er in het pand asbesthoudende materialen aanwezig zijn die een hoog risico inhouden. Dan is de geldigheidstermijn beperkt tot vijf jaar. De Vlaamse wetgeving is hiermee minder streng dan de federale wetgeving. Een asbestinventaris opgemaakt vanuit de federale arbeidswetgeving is slechts één jaar geldig en moet jaarlijks geactualiseerd worden.

Hoe lang duurt een asbestinvetarisatie?

Asbesim zal in de eerste plaats tijd nodig hebben om de informatie die wij gekregen hebben van de eigenaar te verwerken. Dit vooronderzoek zorgt ervoor dat Asbesim het plaatsbezoek beter kan voorbereiden.

 

De duur van de inspectie ter plaatse hangt voornamelijk af van de oppervlakte van de te onderzoeken ruimtes, het bouwjaar en de vlotte toegankelijkheid die de eigenaar verzorgt. De gegevens van het plaatsbezoek worden ter plaatse rechtstreeks ingegeven door Asbesim in de digitale databank.

 

Achteraf, na het plaatsbezoek, zal Asbesim, na het ontvangen van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen.

Kan een asbestattest gebruikt worden voor renovatiewerken?

Het asbestattest is het resultaat van een niet-destructief onderzoek en kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van renovatiewerken. Het asbestattest doet enkel een uitspraak over de zichtbare materialen. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht. Het asbestattest toetst immers de asbestrisico’s voor een normaal gebruik van de woning of het pand. Worden bij de toekomstige werken wanden opengebroken, onderliggende materialen blootgelegd, … dan is een aanvullend onderzoek nodig voor de werkzone. Het aanvullend onderzoek kan je als opdrachtgever meenemen in het opdrachtformulier 'aanvullend anderzoek'.

 

Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat er asbesthoudende materialen worden beschadigd. Dit zorgt voor onnodige risico’s voor jezelf, mogelijke werknemers en de omgeving, maar ook voor vertraging bij de werken en extra kosten.

Is een asbestattest nodig bij sloop- en afbraakwerken?

Als er een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan Asbesim een inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie wordt opgemaakt tijdens de uitvoering van een aanvullend onderzoek.

 

De eigenaar geeft hiertoe opdracht aan Asbesim, via het opdrachtformulier 'aanvullend onderzoek'. Hij geeft daarbij aan dat hij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen wil laten uitvoeren.

 

OVAM kan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek.

De gegevens uit een al bestaande asbestinventaris kunnen ook perfect meegenomen worden bij de opmaak van een asbestattest. Asbesim moet dan nagaan of het onderzoek gebeurde volgens de regels van het Inspectieprotocol, moet sowieso een plaatsbezoek uitvoeren en moet de verzamelde gegevens in de inventarisdatabank plaatsen.

Ben ik verplicht om asbest te verwijderen?

De Vlaamse Regering koos ervoor in het kader van het actieplan Vlaanderen asbestveilig tegen 2040 een informatieplicht en een beheerplicht in te voeren. Het asbestattest vervult de informatieplicht. Het asbestattest geeft aan welke acties je moet nemen om een asbestveilige toestand van een pand te bekomen.

 

Het behalen van een asbestveilige toestand is niet verplicht voor niet-publieke panden (zoals woningen). Voor publieke panden is dat wel verplicht. De deadlines voor verwijdering bij publieke panden worden ook vermeld in het asbestattest. Afhankelijk van het risico op asbestvezelblootstelling dat uitgaat van het asbestmateriaal, staat aangegeven of de maatregel dringend is of niet.

 

De Vlaamse milieuwetgeving legt op dat iedereen die asbestmaterialen beheert, maatregelen moet nemen als er risico’s zijn op het vrijkomen van asbestvezels in de omgeving (beheerplicht). Om gezondheidsrisico's te vermijden en asbestmaterialen correct te beheren, is het dus verstandig de acties vermeld in het asbestattest uit te voeren wanneer het kan. Als eigenaar kan je ervoor kiezen om werken uit te voeren in functie van onder meer de beschikbare middelen, de risico’s en de planning van andere renovatiewerken.

Moet ik beroep doen op een asbestdeskundige?

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zoals Asbesim zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest.

Is een monstername verplicht?

Asbesim is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat Asbesim het materiaal dan als “asbestverdacht” opneemt in het asbestattest. De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat. Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal Asbesim een monster moeten nemen voor labo-analyse. Dat staat beschreven in het inspectieprotocol dat vastgelegd is in een ministerieel besluit. Doet Asbesim dit niet dan rapporteren wij het materiaal als asbestverdacht.