Het plaatsbezoek

Asbesim voert na het raadplegen van relevante, bruikbare documenten een niet-destructieve inspectie ter plaatse uit voor de opmaak van een asbestinventaris. Tijdens de inspectie inventariseren wij de asbestverdachte materialen, beoordelen hun toestand en het risico dat er van uitgaat. We geven advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe je in afwachting hiervan het risico kan beheren en wat de mogelijke verwijderings-methodieken zijn.

Standaard en/of aanvullend onderzoek

Asbesim voert standaard een niet-destructief onderzoek uit bij een asbestinvantarisatie. Wij zullen op dat moment geen elementen aan je eigendom beschadigen of demonteren om ingesloten materialen op te sporen. Het kan wel zijn dat wij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengen om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse. 

Mogelijk bevat jouw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in het asbestattest. Het asbestattest kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van werken. 

Je kan als eigenaar vrijwillig de opdracht geven via het opdrachtformulier om aanvullend onderzoek te doen tijdens de asbestinventarisatie. Dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het pand te renoveren. In dit geval kan het zijn dat Asbesim monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd.

Als werkgever kan je ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Monstername

Zelf bij het aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zullen wij een monster moeten nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het pand.

De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. Asbesim is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben. Wens je als eigenaar het monsternamepunt later te herstellen (opvullen, verven), dan moet je voorzichtig het materiaal dat werd gebruikt om de locatie duurzaam in te kapselen, verwijderen met bevochtiging. Vraag aan Asbesim hierover de nodige informatie.

Wanneer Asbesim geen monster kan of mag nemen van asbestverdachte materialen, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.

Het is mogelijk dat Asbesim moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de asbestinventarisatie kan voltooien.

Foto’s

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet Asbesim situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.

De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

Invoer van gegevens in de inventarisdatabank

Asbesim voert de gegevens rechtstreeks in op de digitale inventarisdatabank van OVAM. Na een correcte en volledige invoer van de asbestinventarisatie, levert OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. Asbesim bezorgt de pdf aan de eigenaar of opdrachtgever. Je hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen bij OVAM. Als eigenaar kan je het asbestattest raadplegen via de Woningpas.